Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belgenin iptal edilmesi ve askıya alınması kararını HÜBTUAM PBB Yöneticisi verir. Belge sahibi başvuru sırasında imzalamış olduğu ‘’FR.35 BELGE GÖZETIM İZLEME FORMU’’ gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır.

Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, belgelendirme Karar Verici kararı ile kullanım ihlallerini yerine getirene kadar süresiz askıya alınır.

 • Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 •  Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 •  Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belge ve markanın yanlış kullanımı,
 •  İlk gözetim süresini sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.
 • Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye SMS, telefon veya email yoluyla yazılı olarak bildirilir.
 • Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve marka kullanımını durdurur. Askıya alma süresince müşteri, belgeye ait haklardan yararlanamaz.

Belgenin askıya alınma durumunda, web belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile HÜBTUAM PBB’ye bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Belgenin İptal Edilmesi

AAşağıdaki hallerde belge, HÜBTUAM PBB Yöneticisi tarafından iptal edilmektedir;

 • Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • HÜBTUAM PBB tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde, belge sahibinin Ulusal Yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması,
 • Belgelendirilmiş kişinin isteği.
HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum