Belge, Logo/Marka Kullanımı

Belge Kullanımı

HÜBTUAM PBB; belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak imzalanan “ST.01 BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ”nde belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge Kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda verilmiştir:

Belge, HÜBTUAM PBB’ye aittir. Belgelendirilmiş kişiye, belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.

MYK ve TÜRKAK’ın marka ve logo kullanım esaslarına belge verende beleğe alanda mutlaka uyacaktır.

HÜBTUAM PBB’nin belgeyi askıya alma, geri çekme veya iptal etme hakkı vardır.

Belgelendirilmiş kişi; görevini her zaman hukuka bağlı, doğruluk ve dürüstlük içinde uygulamak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp ister işvereni, ister müşterisi veya çalıştığı kuruluşun tedarikçisi olsun, sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara profesyonel iş ilişkisi çerçevesinde davranmakla yükümlüdür.

Belgesini alan kişi hangi UY’lere sahip ise bu alanda iş yapmalıdır. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Belgelendirilmiş kişi; hizmet sunumuna ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması veya aksaması halini 30 (otuz) gün içerisinde HÜBTUAM PBB’ye yazılı olarak bildirmelidir.

Belgelendirilmiş kişi; her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç 30 (otuz) gün içinde HÜBTUAM PBB’ye bildirmeli ve bununla ilgili belgeleri göndermelidir.

Belgelendirilmiş kişi; hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Resmi talep olması durumunda, belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler (kimlik bilgileri, başvurduğu sınava ait bilgiler, gözetim, askıya alma, itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları vb.) ilgili kişinin bilgisi dahilinde yetkili mercilere verilir.

Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara, belgelendirme programı şartlarına ve HÜBTUAM PBB tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir ve/veya iptal edilebilir. Bu durum MYK’ya bildirilir.

 Belgelendirilmiş kişi, almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları HÜBTUAM PBB’nin internet sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir.

HÜBTUAM PBB tarafından, internet sayfası veya adayların/belgelendirilmiş kişilerin, kişisel sayfalarından yapılan duyurular tebligat hükmündedir.

Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, HÜBTUAM PBB veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve HÜBTUAM PBB tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.

Belgelendirilmiş kişi, HÜBTUAM PBB’nin internet sayfasındaki durum sorgulama kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve gerektiğinde güncellemelidir.

Belgelendirilmiş kişi, HÜBTUAM PBB tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını, HÜBTUAM PBB’ye sunmalıdır.

Belgelendirilmiş kişi; belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, HÜBTUAM PBB tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymalı ve gerekli kanıtları sunmalıdır. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vermeli ve HÜBTUAM PBB tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmelidir.

Belgelendirilmiş kişi; belgeyi HÜBTUAM PBB ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamalı ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamalıdır.

Belgelendirilmiş kişi; sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmalıdır.

Belgelendirilmiş kişi; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat söz konusu olursa, bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte HÜBTUAM PBB’e başvurmalıdır.

Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde HÜBTUAM PBB’ye bildirmelidir.

Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumlu olup HÜBTUAM PBB hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Belge sahipleri, belge kapsamının değişmesi durumunda değişikliğe adepte olduğunu kanıtlayacağı sınavlara/değerlendirmelere varsa ücretini ödeyerek katılmalıdır.

 Birimimiz Logo/Markasının Kullanımı

HÜBTUAMPBB Logo/Markasının kullanımı ile ilgili ilke ve kuralları, belgelendirilmiş kişi ile karşılıklı olarak imzalanan ‘’ST.01 BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ’’ ile kayıt altına almaktadır.

HÜBTUAM PBB Logo/Markasının kullanımı ile ilgili ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir;

 HÜBTUAM PBB Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece kendisine aittir.

Belgelendirilmiş kişi; HÜBTUAM PBB Logo/Markasını, HÜBTUAM PBB tarafından belirlenen usul, esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.

Belgelendirilmiş kişi, HÜBTUAM PBB Logo/Markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.

Belgelendirilmiş kişi, kendisine teslim edilen HÜBTUAM PBB Logo/Markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanımını engellemelidir.

Belgelendirilmiş kişi; HÜBTUAM PBB Logo/Markasının bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti halinde 15 (on beş) gün içerisinde durumu HÜBTUAM PBB’ye bildirmelidir.

HÜBTUAM PBB Logo/Markası belgelendirme kapsamı dışında, HÜBTUAM PBB’nin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.

 Belgelendirilmiş kişi HÜBTUAM PBB Logo/Markasını ancak belgede yer alan eşsiz belge numarası ile birlikte kullanabilir. HÜBTUAMPBB Logo/Markası eşsiz belge numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Eşsiz belge numarası HÜBTUAM PBB Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.

HÜBTUAM PBB Logo/Markasında herhangi bir tahrifat yapılamaz.

HÜBTUAM PBB Logo/Markası, belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanılabilir.

Belgelendirilmiş kişi, HÜBTUAM PBB Logo/Markasını kırtasiye, reklam ( CV gibi) kullanabilir.

Belgelendirilmiş kişi, HÜBTUAM PBB Logo/Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vb.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin Birimimizin onayını almalıdır.

HÜBTUAM PBB Logo/Markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

HÜBTUAM PBB tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen belgelendirilmiş kişi; HÜBTUAM PBB Logo/Markasının kullanımını derhal durdurmalıdır.

 HÜBTUAM PBB, Logo/Markasının her türlü yanlış kullanımını düzeltici önlemlerle ele alır ve “PR.17 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ”nü işletir.

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum