Ulusal Meslek Standartları Sistemi

ULUSAL MESLEK STANDARDI

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlardır. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartlan kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu sistemin dışındadır.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ ÖZELLİKLERİ

Ulusal Meslek Standartları (UMS) şekil ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitelerinden görüş alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ulusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır:

  • İş analizine dayanır.
  • Hazırlama sürecine, igili sosyal tarafların etkili ollarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
  • O mesleğin yeterlilik düzeyleri itibariyle kişinin yürütmesi gereken, asgari görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve mesleki açıdan sahip olunmaması gereken hususları da içerir.
  • Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
  • Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
  • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
  • Meslek standardının ne şekilde geliştirileceği ve güncelleneceği konusunda bilgi ve önerileri de kapsar.
  • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder ve meslekte ilerleme imkanlarını belirten bilgileri içerir.
  • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

Yürürlükte olan meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, sektörden gelen talepler ve iş piyasasının ihtiyaçları esas alınarak geliştirilmek ve güncellenmek üzere en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilıir.

MYK tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan standartlar Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girer.

 

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum