Hitit Üniversitesi Üst Yönetimi;

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi (HÜBTUAMPBB) üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirildiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

  • Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunar,
  • Kalite politikasında belirtilen değerler çerçevesinde başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere eşit, adil ve tarafsız davranılmasını güvence altına alacak bir yönetim oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlar,
  • Belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyelerinin ve tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak yürütmelerini sağlayacak önlemleri alır,
  • Belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyeleri, personel ve ilgili diğer taraflara tarafsızlık ve bağımsızlıklarını ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin gizliliğine zarar verecek hiçbir emir, talimat ve telkinde bulunmaz,
  • Belgelendirme süreci boyunca, gerçek ya da tüzel kişilerden gelecek her türlü öneri, telkin, talimat ve tavsiyelerle, belgelendirmeyi etkileme çabaları karşısında tarafsızlığını ve bağımsızlığını korur,
  • Belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlar.

Tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN - Rektör

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum